Biuletyn Informacji Publicznej
www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Centralnego Szpitala Klinicznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje Przedmiotowe
 • Dyrektor CSK MSWiA w Warszawie
 • Aktualno¶ci
 • Struktura CSK MSWiA w Warszawie
 • Usługi

 • Informacje Podmiotowe
 • Statut CSK MSWiA w Warszawie
 • Informacje publiczne
 • Mapa serwisu

  Statystyki odwiedzin

  Serwis internetowy CSK MSWiA  Administrator BIP:
  Marcin Oleksiński  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
  02-507 Warszawa,
  ul. Wołoska 137.
  tel.: (22)5082000
  ->Biuletyn Informacji Publicznej->Informacje Podmiotowe->Statut CSK MSWiA w Warszawie

  Statut CSK MSWiA w Warszawie

    

  Nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarz±dzeniem nr 25 z dnia 2 paĽdziernika 2001r. z póĽniejszymi zmianami

   

  Rozdział I
  Nazwa, siedziba, obszar działania
  § 1. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, zwany dalej "Szpitalem" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
  § 2. Siedzib± Szpitala jest Warszawa, ul. Wołoska 137.
  § 3. Obszar działania Szpitala obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 4. 1. Szpital uzyskał osobowo¶ć prawn± dnia 1.10.1998 r. - z chwil± wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez S±d Rejonowy dla m.st. Warszawy, S±d Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Warszawie.
  2. Organem założycielskim Zakładu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  § 5. Zakład działa w szczególno¶ci na podstawie:
   1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póĽn. zmianami1)) zwanej dalej "ustaw± o zakładach opieki zdrowotnej";
   2) rozporz±dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 paĽdziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarz±dzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1378), zwanego dalej "rozporz±dzeniem";
   3) ustawy z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póĽn. zm.2)), zwanej dalej "ustaw± o rachunkowo¶ci";
   4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póĽn. zm.3)), zwanej dalej "ustaw± o finansach";
   5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ¶wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ¶rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej "ustaw± o ¶wiadczeniach opieki zdrowotnej";
   6) postanowień niniejszego Statutu.
  Rozdział II
  Cele, zadania, rodzaje i zakres udzielanych ¶wiadczeń
  § 6. Szpital jest powołany do realizowania ¶wiadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie i prowadzenie w szczególno¶ci:
   1) działalno¶ci profilaktyczno-leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraĽnych ¶wiadczeń zdrowotnych;
   2) badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w poł±czeniu z udzielaniem ¶wiadczeń zdrowotnych i promocj± zdrowia.
  § 7. Do zadań Szpitala należy:
   1) udzielanie stacjonarnych ¶wiadczeń zdrowotnych w oddziałach Szpitala i ambulatoryjnych zgodnie ze struktur± organizacyjn± okre¶lon± w zał±czniku do niniejszego Statutu;
   2) wykonywanie doraĽnych ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie:
  a) wizyt domowych,
  b) udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych,
   3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczaj±cego pomoc medyczn± poszkodowanym;
   4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
   5) wykonywanie zadań zwi±zanych z udzielaniem ¶wiadczeń medycznych osobom zajmuj±cym kierownicze stanowiska państwowe;
   6) wykonywanie zadań wynikaj±cych z zadań służby medycyny pracy;
   7) prowadzenie działalno¶ci w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
   8) obrót ¶rodkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny;
   9) prowadzenie działalno¶ci w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
   10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;
   11) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zadań obronnych.
  § 8. Szpital może prowadzić działalno¶ć gospodarcz±, inn± niż okre¶lona w § 7, po uzyskaniu zgody organu założycielskiego.
  § 9. 1. Szpital udziela ¶wiadczeń zdrowotnych:
   1) stacjonarnych w zakresie:
  - chorób wewnętrznych,
  - kardiologii,
  - pediatrii,
  - chirurgii i chirurgii dziecięcej,
  - neurochirurgii,
  - kardiochirurgii,
  - ortopedii i traumatologii,
  - urologii,
  - otolaryngologii,
  - ginekologii i położnictwa,
  - noworodków,
  - neurologii,
  - okulistyki,
  - dermatologii,
  - hepatologii,
  - dializoterapii,
  - intensywnej opieki medycznej,
  - rehabilitacji kardiologicznej,
  - terapii izotopowej,
  - rehabilitacji neurologicznej,
  - szpitalnego oddziału ratunkowego,
  - diabetologii,
  - endokrynologii,
  - gastroenterologii,
  - hematologii,
  - nefrologii,
  - reumatologii,
  - transplantologii,
   2) specjalistycznych w zakresie:
  - alergologii,
  - diabetologii,
  - endokrynologii,
  - gastroenterologii,
  - hepatologii,
  - hematologii,
  - kardiologii i kardiologii inwazyjnej,
  - nefrologii,
  - dermatologii,
  - neurologii,
  - leczenia bólu,
  - onkologii,
  - pulmonologii,
  - reumatologii,
  - rehabilitacji,
  - ginekologii,
  - cytologii,
  - chirurgii ogólnej,
  - chirurgii dziecięcej,
  - chirurgii naczyniowej,
  - chirurgii plastycznej,
  - neurochirurgii,
  - chirurgii ortopedycznej dzieci,
  - ortopedii,
  - preluksacji,
  - okulistyki i przeciwjaskrowym,
  - laryngologii i audiologii,
  - urologii,
  - zdrowia psychicznego dzieci,
  - neurologii,
  - kardiochirurgii,
  - zdrowia psychicznego,
  - dermatologii,
   3) medycznych działań ratowniczych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołu Ratownictwa Medycznego.
  2. Szpital udziela ¶wiadczeń zdrowotnych na zasadach okre¶lonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i ustawie o ¶wiadczeniach opieki zdrowotnej lub w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami ¶rodków finansowych oraz z osobami fizycznymi.
  3. Szpital może zawierać umowy w zakresie udzielania ¶wiadczeń zdrowotnych z:
   1) niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, w zakresie zadań okre¶lonych w statucie tego zakładu, po uzyskaniu zgody organu założycielskiego;
   2) osob± wykonuj±c± zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki zgodnie z ustaw± z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z póĽn. zm.4));
   3) grupow± praktyk± lekarsk± i grupow± praktyk± pielęgniarek i położonych prowadz±cych działalno¶ć zgodnie z ustaw± z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z póĽn. zm.5));
   4) osob± legitymuj±c± się nabyciem fachowym kwalifikacji do udzielania ¶wiadczeń zdrowotnych w okre¶lonym zakresie lub w okre¶lonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparatur± i sprzętem medycznym, odpowiadaj±cym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełnia warunki okre¶lone w przepisach o działalno¶ci gospodarczej.
  4. Szpital zobowi±zany jest informować organ założycielski o zawarciu umów w zakresie udzielania ¶wiadczeń zdrowotnych z podmiotami, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4.
  § 10. Wykonuj±c zadania Szpital współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami jak również innymi podmiotami posiadaj±cymi osobowo¶ć prawn± i osobami fizycznymi.
  Rozdział III
  Struktura organizacyjna, organy i zarz±dzanie szpitalem
  § 11. Strukturę organizacyjn± Szpitala oraz wykaz komórek organizacyjnych udzielaj±cych ¶wiadczeń zdrowotnych okre¶la zał±cznik do statutu.
  § 12. 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewn±trz dyrektor Szpitala.
  2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nawi±zuje z dyrektorem Szpitala stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawn± o zarz±dzanie Szpitalem.
  3. Dyrektor Szpitala wykonuje swoje zadania przy pomocy: zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im komórek organizacyjnych.
  4. Zastępcy dyrektora i główny księgowy mog± zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  5. Na stanowiska:
   1) ordynatora;
   2) naczelnej pielęgniarki;
   3) pielęgniarki oddziałowej;
  - przeprowadza się konkurs na zasadach i w trybie okre¶lonym w rozporz±dzeniu.
  6. Dyrektor Szpitala dokonuje czynno¶ci z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Szpitalu oraz okre¶la szczegółowy zakres obowi±zków na poszczególnych stanowiskach pracy.
  7. Dyrektor Szpitala samodzielnie podejmuje decyzje dotycz±ce funkcjonowania Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialno¶ć.
  8. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy Szpitala działaj± w granicach ich umocowania. Pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor Szpitala. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 9, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważno¶ci.
  9. Udzielenie pełnomocnictwa przez dyrektora, który zarz±dza Szpitalem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.
  § 13. 1. Przy Szpitalu działa rada społeczna powoływana na zasadach okre¶lonych w rozporz±dzeniu.
  2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.
  3. W skład rady społecznej wchodz±:
   1) jako przewodnicz±cy - przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
   2) jako członkowie:
  a) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
  b) przedstawiciel Policji,
  c) przedstawiciel Straży Granicznej,
  c) przedstawiciel Służby Więziennej.
  § 14. 1. Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał okre¶la regulamin rady społecznej.
  2. Regulamin działalno¶ci rady społecznej, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  § 15. Do zadań rady społecznej należy:
   1) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków i opinii w sprawach:
  a) zmiany lub rozwi±zania umowy o udzielenie zamówienia na ¶wiadczenia zdrowotne,
  b) zbycia ¶rodka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  c) zwi±zanych z przekształcaniem lub likwidacj± Szpitala, jego przebudow±, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalno¶ci i innych zwi±zanych ze zmianami w statucie,
  d) przyznawania dyrektorowi Szpitala nagród pieniężnych na podstawie rozporz±dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 19 wrze¶nia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kieruj±cym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226);
   2) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwi±zania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarz±dzanie Szpitalem z dyrektorem Szpitala;
   3) przedstawianie dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
  a) planu finansowego i inwestycyjnego,
  b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  c) kredytów bankowych lub dotacji,
  d) podziału zysku;
   4) uchwalanie regulaminu swojej działalno¶ci oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
   5) zatwierdzenie regulaminu porz±dkowego Szpitala, okre¶laj±cego organizację i porz±dek procesu udzielania ¶wiadczeń zdrowotnych w Szpitalu;
   6) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystaj±ce ze ¶wiadczeń Szpitala, z wył±czeniem spraw podlegaj±cych nadzorowi medycznemu;
   7) przedstawianie wniosków organowi finansuj±cemu okre¶lony zakres działalno¶ci, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania;
   8) wykonywanie innych zadań okre¶lonych w ustawie i statucie Szpitala.
  § 16. Od uchwały rady społecznej dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  § 17. Spory wynikłe pomiędzy dyrektorem Szpitala a rad± społeczn± rozstrzyga Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Rozdział IV
  Gospodarka finansowa
  § 18. Szpital prowadzi gospodarkę finansow± w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywaj±cego z posiadanych ¶rodków i uzyskiwanych przychodów koszty działalno¶ci i zobowi±zania, na zasadach okre¶lonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowo¶ci.
  § 19. 1. Podstaw± gospodarki finansowej Szpitala jest roczny plan finansowy, ustalany przez dyrektora Szpitala.
  2. Plan finansowy opiniuje rada społeczna.
  3. Plan finansowy oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkow±) zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  4. Organ założycielski wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
  5. Organ założycielski zatwierdza propozycję dyrektora Szpitala dotycz±c± podziału zysku.
  6. Organ założycielski może pozbawić Szpital składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku poł±czenia lub podziału albo przekształcenia Szpitala, przeprowadzanych na zasadach okre¶lonych w ustawie, rozporz±dzeniu oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo¶ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).
  7. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
  8. W przypadku likwidacji Szpitala o przeznaczeniu jego maj±tku decyduje organ założycielski.
  § 20. Szpital jest utrzymywany z wpływów pochodz±cych z realizacji umów o wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami ¶rodków finansowych na ochronę zdrowia oraz z osobami fizycznymi.
  § 21. 1. Szpital może uzyskiwać ¶rodki finansowe:
   1) z odpłatnych ¶wiadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy lub ¶wiadczeń bezpłatnych zgodnie z art. 12 i art. 132 ustawy o ¶wiadczeniach opieki zdrowotnej;
   2) z wydzielonej działalno¶ci gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, z zastrzeżeniem § 8;
   3) z darowizn, zapisów, spadków.
  2. Szpital może realizować programy zdrowotne oraz uzyskiwać ¶rodki finansowe na ich realizację, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych zgodnie z art. 54 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i art. 48 ustawy o ¶wiadczeniach opieki zdrowotnej.
  § 22. Szpital może otrzymywać dotacje budżetowe przyznawane przez organ założycielski b±dĽ za po¶rednictwem organu założycielskiego na:
   1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia;
   2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonuj±cych zawody medyczne;
   3) inwestycje, w tym remonty i modernizacje oraz zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.
  § 23. Szpital obowi±zany jest uzyskać zgodę organu założycielskiego w szczególno¶ci na:
   1) zbycie, wydzierżawienie, zestawienie lub wynajęcie maj±tku trwałego Szpitala;
   2) zmiany zwi±zane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalno¶ci Zakładu;
   3) zaci±gnięcie kredytu w ł±cznej wysoko¶ci przekraczaj±cej w danym roku kalendarzowym 10% rocznego planu finansowego dochodów Szpitala;
   4) nabycie na rzecz Szpitala nieruchomo¶ci albo ¶rodka trwałego o ł±cznej warto¶ci przekraczaj±cej w danym roku kalendarzowym 10% rocznego planu finansowego dochodów Szpitala;
   5) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 3 miesi±ce oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których warto¶ć przekracza 50.000 zł, z wył±czeniem umów w zakresie udzielania ¶wiadczeń zdrowotnych zawieranych z podmiotami, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2, 3 i 4.
  § 24. Szpital dokonuje zakupu lub przyjęcia aparatury i sprzętu medycznego po uzyskaniu zgody organu założycielskiego.
  § 25. Szpital dokonuje amortyzacji maj±tku trwałego zgodnie z ogólnymi zasadami okre¶lonymi w odrębnych przepisach.
  § 26. 1. Szpital podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póĽn. zm.6)).
  2. Wolne od podatku s± dochody Szpitala w czę¶ci przeznaczonej na cel statutowy, którym jest działalno¶ć w zakresie ochrony zdrowia.
  3. Szpital obowi±zany jest do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniaj±cy wysoko¶ci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysoko¶ci należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji ¶rodków trwałych oraz warto¶ci niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysoko¶ci odpisów amortyzacyjnych.
  § 27. Szpital winien zawrzeć umowę o ubezpieczenie od odpowiedzialno¶ci cywilnej oraz stosowne ubezpieczenia maj±tkowe przekazanego w użytkowanie maj±tku Skarbu Państwa.
  ________
  1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.
  3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 549, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.
  4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
  5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 108, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 29, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.
  6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

   

   

  2006-09-14 11:38:43 Robert Mo¶cicki


  Liczba odsłon: 6408